Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC.Werchter

 1. ALGEMEEN

 

1.1 Elke speler en ouder (of verantwoordelijke) van deze speler wordt geacht bij het aangaan van het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement. Een overtreding vastgesteld door het bestuur of de jeugdcoördinator kan leiden tot een waarschuwing, een sanctie of een tijdelijke/definitieve schorsing.

 

1.2 Van alle spelers, trainers en afgevaardigden wordt zowel binnen als buiten het terrein een sportief gedrag verwacht.

 

1.3 In alle gevallen waarin het intern jeugdreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

1.4 Problemen worden niet besproken langs het veld of in de kantine. Indien een probleem tussen speler en jeugdtrainer niet kan opgelost worden, wordt dit gesignaleerd aan de jeugdcoördinator. Hij zal dan een moment bepalen waarop een gesprek zal plaatsvinden met ouder(s), trainer, jeugdcoördinator en afgevaardigde van het bestuur.

 

1.5 Roken op het domein van de club (voetbalveld, kleedkamers, parking,…) is verboden, net als drugsgebruik.

 

1.6 Als jeugdspeler gedraag je je respectvol tegenover jeugdtrainer, jeugdcoördinator, bestuur, ouders,…

 

1.7 Pesten wordt niet toegelaten binnen de jeugdwerking. Tegen pesters wordt hard opgetreden.

 

1.8 Het is niet de bedoeling dat elke stap en/of elk initiatief door de trainer(s) en of jeugdcoördinator dient uitgelegd of verantwoord te worden.

 

2. GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS DE TRAININGEN                                                                                                    

 

2.1 Iedere speler/speelster is tijdig (kwartier voor aanvang) aanwezig in de kleedkamer.

 

2.2 Elke afwezigheid voor een training dient vooraf gemeld te worden aan de trainer.

 

2.3 Elke speler geeft zijn trainer, afgevaardigde bij aankomst en vertrek een hand.

 

2.4 Er worden geen onnodige waardevolle voorwerpen (gsm, horloge,…) meegebracht. De club is immers niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

 

2.5 De spelers bewaren de orde in de kleedkamer en laten er geen afval achter (daarvoor zijn er vuilnisbakken).

 

2.6 Van de spelers wordt verwacht dat ze aandachtig luisteren als de trainer of afgevaardigde het woord neemt.

 

2.7 De spelers begeven zich samen in groep en onder begeleiding van de trainer naar het speelveld. Men stoort hierbij geen spelers van andere ploegen die reeds aan het trainen zijn.

 

2.8 De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen.

 

2.9 Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen, worden gesanctioneerd.

 

3. AANVULLENDE GEDRAGS- EN LEEFREGELS TIJDENS WEDSTRIJDEN

 

3.1 Ieder speler is tijdig aanwezig voor een wedstrijd.

 

3.2 Voor uitwedstrijden komen we steeds tijdig samen op de afgesproken locatie. De trainer zal dit tijdstip meedelen na de laatste training.

 

3.3 Ongewettigd te laat zijn betekent niet of minder spelen.

 

3.4 Indien je niet aanwezig kan zijn voor een wedstrijd, deel je dit tijdig mee aan de trainer.

 

3.5 Iedere wedstrijd dien je indien je in het bezit bent van een identiteitskaart, deze bij te hebben.


3.6 De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de warming up, wedstrijdbespreking en wedstrijd.

 

3.7 Tijdens de wedstrijd mag enkel de voorziene outfit van de club gebruikt worden. Na de wedstrijd wordt onder leiding van de afgevaardigde op een ordelijke manier de gebruikte kleding ingezameld.

 

3.8 Toon respect voor je medespelers, tegenspelers, scheidsrechters.

 

3.9 Geef geen negatieve kritiek op een medespeler.

 

3.10 Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd, ook na een verlieswedstrijd.

 

3.11 Een speler die door de trainer wordt aangeduid om bij een andere ploeg van KFC Werchter te gaan spelen, mag dit niet weigeren zonder grondige reden.

 

4. KLEDING EN MATERIAAL                                                                                                                                                        

 

4.1 Elke speler draagt zorg voor het materiaal.

 

4.2 Bij elke training of wedstrijd moeten je voetbalschoenen proper zijn.


4.3 Bij wedstrijden kom je in trainingspak van KFC Werchter naar de wedstrijd. Het trainingspak dient NIET om te dragen tijdens trainingen.

 

4.4 Beenbeschermers zijn verplicht tijdens elke training en wedstrijd.

 

5. KLEEDKAMERS

 

5.1 De kleedkamers dienen om zich om te kleden en te douchen en zijn geen speelruimte.

 

5.2 De kleedkamers (ook bij uitwedstrijden) dienen op een ordelijke en propere manier te worden achtergelaten.

 

5.3 Laat geen afval achter in de kleedkamers. Afval wordt gedeponeerd in de vuilnisbakken.

 

5.4 Het is verboden met ballen te spelen in de kleedkamers.

 

5.5 Ouders (uitgezonderd U6 en U7) worden niet toegelaten in de kleedkamers.

 

6. SPEELGELEGENHEID                                                                                                                                                            

 

6.1 Wie regelmatig traint, moet spelen.

 

6.2 De norm is dat iedere speler een halve wedstrijd speelt. Voor de lichtingen U6 t/m U11 wordt ervan uitgegaan dat iedere speler ongeveer een halve wedstrijd kan spelen. Voor de lichtingen vanaf U17 wordt er al meer toekomstgericht (eerste elftal) gedacht en is bovenstaande regel niet van toepassing. Hier selecteren de trainers hun spelers (niet altijd via leeftijd) eventueel in samenspraak/overleg met de jeugdcoördinator. Bij ploegen die uit meer dan één elftal bestaan (a- en b-ploeg), zijn verschuivingen dan ook mogelijk.

 

6.3 Indien een speler een erg grote achterstand heeft (na bijv. blessure of na een sanctie van de trainer of jeugdcoördinator), is het mogelijk dat hij/zij minder dan de norm speelt. Dit wordt bepaald door de trainer en/of jeugdcoördinator.

 

7. STUDIES EN VOETBAL                                                                                                                                                                  

 

7.1 De studies hebben voorrang op het voetbal.

 

7.2 Indien je wegens schoolactiviteiten of teveel huiswerk de training of wedstrijd niet kan bijwonen, dient dit gemeld te worden aan de trainer. Hiervoor wordt steeds begrip getoond.

 

7.3 Tijdens de examenperiode kan voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsschema aangepast worden.

 

7.4 Vergeet niet dat succes op school en succes in het voetbal meestal hand in hand gaan.

 

8. SCHORSINGEN EN SANCTIES

 

8.1 Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door trainer, jeugdcoördinator, afgevaardigde of jeugdbestuur een sanctie worden genomen.

Volgende sancties worden voorzien:

 

8.1.1 Niet-opstelling tijdens de wedstrijd: indien de speler zijn identiteitskaart vergeten is.

 

8.1.2 Niet-opstelling tijdens de volgende wedstrijd : niet melden van afwezigheid tijdens training/wedstrijd waarvoor men opgeroepen werd, wangedrag tov scheidsrechter, trainer, afgevaardigde, medespelers, tegenspelers.

 

8.1.3 Bankzitter tijdens de volgende wedstrijd: niet trainen tijdens de week, te laat komen op training/wedstrijd zonder reden.

 

8.1.4 Definitieve verwijdering van de club: herhaald ernstig wangedrag. Deze sanctie en sancties van meer dan 2 weken worden altijd genomen in overleg met de jeugdcoördinator.

 

8.2 Spelers die tijdens een wedstrijd een gele en/of rode kaart krijgen omwille van onsportief gedrag ten opzichte van andere spelers of de scheidsrechter, zullen als sanctie hiervoor door de club aangeduid worden om een extra jeugdwedstrijd (U6 tem U11) te arbitreren.

 

9. VERWACHTINGEN TOV DE OUDERS                                                                                                                        

 

9.1 Ouders moedigen de spelers aan.

 

9.2 Probeer de spelers te steunen door zo vaak mogelijk aanwezig te zijn.

 

9.3 Geef geen negatieve kritiek tijdens de wedstrijd.

 

9.4 Geef geen richtlijnen hoe je zoon/dochter of andere spelers moeten spelen. Ouders zijn geen trainers, coachen gebeurt alleen door de trainers.

 

9.5 Zorg ervoor dat je kind tijdig op de training of wedstrijd aanwezig is.

 

9.6 Stimuleer je kind tot het bijwonen van alle trainingen.

 

9.7 Leer je kind de trainer te verwittigen wanneer hij/zij niet kan trainen of spelen.

 

9.8 Probeer zo veel mogelijk de kleding van je kind te merken.

 

9.9 De club verwacht medewerking door jullie steun en aanwezigheid op of deelname aan de diverse activiteiten die de club organiseert. Denk niet steeds dat alles naar de 1ste ploeg gaat, want een goede jeugdwerking kost heel veel geld en de lidgelden alleen volstaan hier niet voor.

 

9.10 Raadpleeg regelmatig de vernieuwde website van KFC Werchter (www.kfcwerchter.be). Je vindt er nuttige informatie, de nodige gegevens van trainers, jeugdcoördinator en bestuur en vele foto’s. Neem ook geregeld een kijkje op de facebookpagina van de club, die bijna dagelijks wordt geüpdatet.


9.11 Voor sportieve problemen of mededelingen neem je contact op met de jeugdcoördinator. Voor andere problemen of mededelingen neem je contact op met iemand van het bestuur.

 

9.12 Heb respect voor de scheidsrechters.

 

9.13 Ouders worden niet toegelaten in de kleedkamers, met uitzondering van de U6 en U7. Leer je zoon of dochter zo vroeg mogelijk zich zelfstandig om te kleden.


9.14 Personen (speler, ouders, voogd) die zich niet aan de afspraken en regels van de club houden, zullen door de jeugdcoördinator en/of voorzitter uitgenodigd worden voor een gesprek hieromtrent. Als na dit gesprek nogmaals wordt vastgesteld dat bovengenoemde personen zich niet aan de afspraken en regels houden, heeft de club het recht om de speler in kwestie uit te sluiten van verdere deelname aan alle activiteiten ingericht door KFC Werchter. Er kan hierbij geen aanspraak gemaakt worden op volledige of gedeeltelijke teruggave van het lidgeld.

 

10. SPORTONGEVALLEN                                                                                                                                                                   

 

10.1 Bij een sportongeval tijdens een training of wedstrijd geef je dit steeds door aan de trainer of afgevaardigde. Hij kan je het formulier ‘aangifte sportongeval’ bezorgen. Dit formulier vind je ook terug op de website van KFC Werchter (www.kfcwerchter.be). Dit formulier, dat dient ingevuld te worden door de dokter, bezorg je zo vlug mogelijk aan de secretaris van de club of aan de trainer of afgevaardigde.

 

 

Het bestuur.