API (Aanspreekpersoon Integriteit)

Liesemarieke De Ruysscher

API-kfcwerchter@proximus.be

0471/95.59..12

Een positief, veilig en open klimaat is belangrijk in elke sportclub. Het is dan ook belangrijk om binnen de club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden.

De Club-API speelt heeft hierin een belangrijke rol.


Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Zij zorgt ook voor een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

 

De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen.

Verder formuleert de Club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.

  • Aanspreekpunt en eerste opvang:

De Club-API luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op te nemen. Een club-API beschikt over een flinke dosis empathie, luistert en stelt het verhaal niet in vraag.

  • Aanpak:

De Club-API neemt elke vraag of melding ernstig. De Club-API – eventueel bijgestaan door een noodteam - volgt daarbij een logisch stappenplan (handelingsprotocol): de Club-API vormt zich een (1) beeld van de situatie, (2) schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens (3) informatie en advies of verwijst door. Bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag (rood of zwart) is het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan, maar verwijst hij door naar de Federatie-API en/of deskundigen (hulpverlening, politie en justitie …).

  • Preventie en ondersteuning clubbestuur:

In samenwerking met het clubbestuur zorgt de ClubAPI voor het bekendmaken van het bestaan en de rol van de Club-API, en voor bewustmaking in verband met de gedragscode(s). De Club-API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan het clubbestuur over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.