Schijt je Rijk reglement

 

Dit reglement legt de deelnemingsmodaliteiten vast die van toepassing zijn op ‘Schijt Je Rijk’, een organisatie door het bestuur van KFC Werchter ten voordele van de werking van KFC Werchter (hierna afgekort tot KFCW).

Het speelveld (hoofdterrein) van KFCW wordt opgedeeld in 4 gelijke kwarten van telkens 1250 virtuele vakken. Samen zijn er dus 5000 gelijke, virtuele vakken.

Voor deze 5000 vakken bestaan er 5000 tickets die online aangekocht kunnen worden. Bij reservatie van de vakken krijgt de koper een unieke mail met hierin alle gegevens over de aangekochte vakken en met een betalingsverzoek.

Het te betalen bedrag MOET binnen 3 werkdagen overgeschreven worden op het vermelde rekeningnummer. Indien KFCW uw betaling of betalingsbewijs binnen 3 werkdagen niet ontvangen heeft, worden de gereserveerde vakken terug beschikbaar gesteld.

Een reservatie moet met de juiste gegevens ingevuld worden (naam en voornaam, telefoonnummer en e-mailadres), dit met het oog op de latere prijsuitreiking.

Een vak kost 3 euro. Een deelnemer kan zo veel vakken aankopen als hij of zij wil.

De vakken worden dagelijks virtueel geüpdatet.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij daarvoor de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent) gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft.

 

De wedstrijd

 

Op zondag 30 augustus 2020 wordt omstreeks 18u een koe losgelaten op het hoofdterrein. Na enkele minuten weerklinkt het startsignaal. De koe zal maximaal 2 uur rondlopen op het terrein. Zodra de koe haar behoefte doet, is de wedstrijd afgelopen. De stopzetting van de wedstrijd wordt bepaald door de jury. Start en einde van de wedstrijd worden aangegeven door een duidelijk signaal. Indien de koe vóór het eerste en na het laatste signaal een vlaai legt, telt deze niet meer mee.

Onder behoefte wordt het volgende verstaan: een vlaai met een minimale diameter van 15 cm. Wanneer de koe haar kleine behoefte doet, telt dat niet mee. Indien de koe de kleine en grote behoefte tegelijk doet, telt dit wel mee. Bij twijfel wordt de knoop doorgehakt door de jury. Er is geen enkele discussie mogelijk over hun oordeel.

Tijdens het evenement is het voor neutrale toeschouwers en deelnemers verboden om het veld te betreden, de koe aan te raken, te voederen en op te jagen. Tevens is het verboden om het gedrag van de koe te beïnvloeden door te roepen of wilde bewegingen te maken.

Indien een deelnemer de wil van de koe op een of andere manier probeert te beïnvloeden, dan heeft de jury het recht om deze persoon uit te sluiten en worden de vakken van deze persoon verwijderd.

 

De prijzen

 

Volgende prijzen worden geschonken bij verkoop van alle 5000 vakken:

Winnend vak: 2000 euro cash
4 aan een volledige zijde grenzende vakken: 250 euro cash
4 vakken die enkel met een hoek aan het winnende vak grenzen: 125 euro cash

Wanneer niet alle 5000 vakken verkocht zijn, worden de winstbedragen verhoudingsgewijs aangepast.

 

De winnaars

 

De winnaar van de hoofdprijs is degene die in het bezit is van de mail met het nummer dat overeenstemt met het nummer van het vak waar de koe haar vlaai achterlaat. Er wordt hiervoor een stok in het midden van de vlaai gestoken.

Als de koe haar vlaai op meerdere vakken laat vallen, dan is het winnende vak datgene waarop het grootste deel van de vlaai ligt. Hierover beslist de jury, wiens besluit onherroepelijk is.

 

De winnaar van de hoofdprijs wordt bekendgemaakt via lottrekking bij volgende situaties:

 • als de koe haar grote behoefte niet doet
 • als de koe haar grote behoefte doet op een vak dat niet werd verkocht. Uit alle vakken zal een onschuldige jeugdspeler de winnaar bepalen, en dit onder toezicht van de jury.

 

Om het winnende vak te bepalen, dienen de omtreklijnen van het voetbalveld als referentielijnen.

De winnaars worden de avond zelf bekendgemaakt en achteraf via www.kfcwerchter.be en de facebook- en instagrampagina van KFC Werchter.

Door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars de toestemming tot publicatie van hun naam als winnaars. Zij geven hierbij eveneens toestemming tot het eventueel nemen en publiceren van een foto met het oog op de bekendmaking van de winnaars en verzaken daarbij aan alle rechten dienaangaande.

 

 • Er wordt met de winnaars duidelijk gecommuniceerd over hoe de prijzen verkregen kunnen worden.
 • De jury bestaat uit volgende leden:
  Zij zullen erop toezien dat alles eerlijk verloopt. Tevens kunnen zij op elk moment de wedstrijd stilleggen om welke reden dan ook. De beslissingen van de jury zijn niet herroepbaar.
 • Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Hiervoor dient KFCW zich niet te verantwoorden.
 • Wanneer door onvoorziene omstandigheden (COVID-19, ...) de wedstrijd geannuleerd zou moeten worden, kan
  KFCW hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Deze beslissing wordt in eer en geweten genomen door de leden van de jury. Mogelijke scenario’s zijn een verplaatsing van het evenement of bepaling van alle winnaars via lottrekking.
 • Deelname aan de wedstrijd door het kopen van een of meer vakken houdt volledige
  aanvaarding in van dit reglement. KFCW behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken
  en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd - net als alle gevallen die niet
  bepaald zijn in dit reglement - op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepelijk. Geen enkele klacht
  zal telefonisch behandeld worden.
 • Dit wedstrijdreglement kan steeds worden geraadpleegd via www.kfcwerchter.be

 

Bij vragen over uw deelname kan u steeds contact opnemen via onderstaand contactformulier.

 

Veel succes!